Schunk雄克ER筒夹夹头刀柄订货型号ER11/16/20/25/32

发布时间:2023-04-04 金属切削,机械制造

ER 筒夹夹头适用于夹持带圆柱柄的刀具,符合 DIN ISO 15488-B 标准。由于筒夹的夹持范围较大,可夹持具有不同柄公差的刀具。
标配范围中含夹持螺母。ER11/16/20/25/32 ,机床端 CAT /HSK CAPTO/BT系列。

ER11 CAT40x4" 1389047
ER11 HSK-A40x80 23005052
ER11 HSK-A63x75 263358
ER11 HSK-E40x60 23002078
ER11 HSK-F63x75 1357889
ER11 HSK-F63x100 1357897
ER11 JIS-BT30x60 263430
ER11 JIS-BT30x100 263431
ER16 CAT40x2 1/2" 1388977
ER16 CAT40x4" 1389018
ER16 CAT40x6" 1389037
ER16 CAT50x2 1/2" 1389138
ER16 CAT50x4" 1389157
ER16 CAT50x6" 1389200
ER16 HSK-A40x60 23001950
ER16 HSK-A40x80 263350
ER16 HSK-A50x60 23001961
ER16 HSK-A50x100 263355
ER16 HSK-A63x75 263359
ER16 HSK-A63x100 263360
ER16 HSK-A63x130 1325552
ER16 HSK-A63x160 263361
ER16 HSK-A63x200 1308084
ER16 HSK-A80x100 23000409
ER16 HSK-A80x160 23000413
ER16 HSK-A100x100 23000401
ER16 HSK-A100x130 1357864
ER16 HSK-A100x160 23000405
ER16 HSK-A100x200 23002354
ER16 HSK-E32x80 1357874
ER16 HSK-E32x100 1357877
ER16 HSK-E40x60 23002079
ER16 HSK-E40x80 23000805
ER16 HSK-E50x60 23003523
ER16 HSK-E50x100 23002102
ER16 HSK-F63x75 1357891
ER16 HSK-F63x100 1357898
ER16 JIS-BT30x60 263432
ER16 JIS-BT30x80 23004375
ER16 JIS-BT30x100 263433
ER16 JIS-BT40x70 263440
ER16 JIS-BT40x100 263441
ER16 JIS-BT40x160 263442
ER16 JIS-BT50x70 23001318
ER16 JIS-BT50x100 23001322
ER16 JIS-BT50x160 23000842
ER16 SCAPTO C4x70 23004385
ER16 SCAPTO C5x55 23004388
ER16 SCAPTO C6x60 243400
ER16 SCAPTO C6x100 243404
ER16 SCAPTO C6x160 23003567
ER16 SCAPTO C8x65 23004391
ER16 SK40x70 263390
ER16 SK40x100 263391
ER16 SK40x160 263392
ER16 SK40x200 23000386
ER16 SK50x70 23000417
ER16 SK50x100 263410
ER16 SK50x160 263411
ER20 CAT40x2 1/2" 1388990
ER20 CAT40x4" 1389019
ER20 CAT40x6" 1389041
ER20 CAT50x2 1/2" 1389139
ER20 CAT50x4" 1389161
ER20 CAT50x6" 1389201
ER20 HSK-A63x100 1454439
ER20 HSK-F63x75 1357892
ER20 HSK-F63x100 1357904
ER20 JIS-BT30x60 263434
ER20 JIS-BT30x80 23004376
ER20 JIS-BT30x100 263435
ER20 SK40x70 263393
ER20 SK40x100 263394
ER25 CAT40x2 1/2" 1388992
ER25 CAT40x4" 1389020
ER25 CAT40x6" 1389043
ER25 CAT50x2 1/2" 1389141
ER25 CAT50x4" 1389162
ER25 CAT50x6" 1389202
ER25 HSK-A40x70 23001951
ER25 HSK-A40x80 263351
ER25 HSK-A50x70 23001962
ER25 HSK-A50x100 263356
ER25 HSK-A63x75 263362
ER25 HSK-A63x100 263363
ER25 HSK-A63x130 1325553
ER25 HSK-A63x160 263364
ER25 HSK-A63x200 1313291
ER25 HSK-A80x100 23000410
ER25 HSK-A80x160 23000414
ER25 HSK-A100x100 23000402
ER25 HSK-A100x130 1357867
ER25 HSK-A100x160 23000406
ER25 HSK-A100x200 23005042
ER25 HSK-E32x80 1357876
ER25 HSK-E40x70 23002080
ER25 HSK-E40x80 23000614
ER25 HSK-E50x70 23003052
ER25 HSK-E50x100 23002096
ER25 HSK-F63x75 1357893
ER25 HSK-F63x100 1357906
ER25 JIS-BT30x60 263436
ER25 JIS-BT30x80 23004377
ER25 JIS-BT30x100 263437
ER25 JIS-BT40x70 263445
ER25 JIS-BT40x100 263446
ER25 JIS-BT40x160 263447
ER25 JIS-BT50x70 23001319
ER25 JIS-BT50x100 23001323
ER25 JIS-BT50x160 23000843
ER25 SCAPTO C4x55 23004386
ER25 SCAPTO C5x55 23004389
ER25 SCAPTO C6x60 243401
ER25 SCAPTO C6x100 243405
ER25 SCAPTO C6x130 23005115
ER25 SCAPTO C6x160 23005116
ER25 SCAPTO C8x70 23004392
ER25 SK40x70 263395
ER25 SK40x100 263396
ER25 SK40x160 263397
ER25 SK40x200 23000388
ER25 SK50x70 23000418
ER25 SK50x100 263412
ER25 SK50x160 263413
ER32 CAT40x2 1/2" 1388994
ER32 CAT40x4" 1389021
ER32 CAT40x6" 1389044
ER32 CAT50x2 1/2" 1389143
ER32 CAT50x4" 1389165
ER32 CAT50x6" 1389204
ER32 HSK-A40x70 23000732
ER32 HSK-A40x100 263352
ER32 HSK-A50x80 23001963
ER32 HSK-A50x100 263357
ER32 HSK-A63x75 263365
ER32 HSK-A63x100 263366
ER32 HSK-A63x130 1338093
ER32 HSK-A63x160 263367
ER32 HSK-A63x200 1313292
ER32 HSK-A80x100 23000411
ER32 HSK-A80x160 23000415
ER32 HSK-A100x100 23000403
ER32 HSK-A100x130 1357869
ER32 HSK-A100x160 23000407
ER32 HSK-A100x200 23005043
ER32 HSK-E50x80 23002105
ER32 HSK-E50x100 23000737
ER32 HSK-F63x70 263375
ER32 HSK-F63x75 1357894
ER32 HSK-F63x100 1357913
ER32 JIS-BT40x70 263448
ER32 JIS-BT40x100 263449
ER32 JIS-BT40x160 263450
ER32 JIS-BT50x70 23001320
ER32 JIS-BT50x100 23001324
ER32 JIS-BT50x160 23000844
ER32 SCAPTO C4x55 23004387
ER32 SCAPTO C5x60 23004390
ER32 SCAPTO C6x60 243402
ER32 SCAPTO C6x100 243406
ER32 SCAPTO C6x130 23003144
ER32 SCAPTO C6x160 23005117
ER32 SCAPTO C8x70 23004393
ER32 SK40x70 263398
ER32 SK40x100 263399
ER32 SK40x160 263400
ER32 SK40x200 23000387
ER32 SK50x70 263414
ER32 SK50x100 263415
ER32 SK50x160 263416
ER40 HSK-A63x85 263368
ER40 HSK-A63x120 263369
ER40 HSK-A63x130 1338098
ER40 HSK-A63x160 263370
ER40 HSK-A100x120 23000404
ER40 HSK-A100x130 1357870
ER40 HSK-A100x160 23000408
ER40 HSK-A100x200 23002862
ER40 HSK-F63x75 1357895
ER40 HSK-F63x76 263376
ER40 HSK-F63x120 1357914
ER40 JIS-BT40x70 263451
ER40 JIS-BT50x80 23001321
ER40 JIS-BT50x100 23001325
ER40 JIS-BT50x160 23000845
ER40 SCAPTO C6x65 243403
ER40 SCAPTO C6x100 243407
ER40 SCAPTO C8x70 23004394
ER40 SK40x70 263401
ER40 SK40x100 263402
ER40 SK40x160 263403
ER40 SK50x70 263417
ER40 SK50x100 263418
ER40 SK50x160 263419